Syvstjerneskolens gruppeordning
 • Målgruppe

  Syvstjerneskolens gruppeordning (G-klasserne) er for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder, samt i nogle tilfælde udfordringer med kropslig uro.

  Det betyder, at eleverne som en del af undervisningen har brug for hjælp til at tilegne sig strategier målrettet strukturingen af opgaver, regulering af opmærksomhed, aktivitetsniveau og impulser samt hjælp til at indgå i socialt samspil. Målgruppen er fortrinsvis for elever med begavelse inden for normalområdet. Undervisningen i tilbuddet målrettes elevernes kognitive forskelligheder, således at den både tilgodeser elever med specifikke vanskelligheder og elever med særlige forudsætninger.

 • Mål

  Målet med vores arbejde er, at eleverne i det omfang, det er muligt, udvikler viden, evner, færdigheder og interesser, så de kvalificerer sig i forhold til det liv, der følger efter skolen.

  Med afsæt i folkeskolens formål arbejder vi for at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer med udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, potentialer og behov.  Målet er at give alle elever mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve og ved endt skolegang at have strategier og færdigheder, så eleven med et minimum af støtte kan have en dagligdag, der fungerer, kan kommunikere socialt og indgå i relationer med andre.

  For at opnå målet giver vi den enkelte elev mulighed for at tilegne sig faglig viden svarende til folkeskolens mål og læseplaner, afhængigt af udviklingstrin.

  Et af de vigtigste mål i arbejdet med eleverne er at hjælpe dem til selvindsigt og til at udvikle nogle strategier og værktøjer, så de bliver så selvstyrende som muligt.

  Da det er en proces, der er tidskrævende, reguleres de faglige mål jævnligt, og tager under alle omstændigheder udgangspunkt i, hvor eleven er her og nu.

 • Pædagogik og metodik

  I vores pædagogik lægger vi vægt på at strukturere dagligdagen både for gruppen og for den enkelte. Vi tilstræber at skabe situationer, der fører eleverne mod et bevidst fællesskab og udvikling af faglige og sociale kompetencer.

  Vi underviser eleverne i små grupper og har jævnligt  samtaler med hver enkelt  for at give eleven en forståelse af eget handicap og derigennem sikre en høj grad af selvindsigt.

  Vores vigtigste grundværdier er: gensidig respekt, anerkendelse og tryghed.

  Vi møder således alle børn og unge med et anerkendende børnesyn. Det er vigtigt for os at alle børn og unge føler tryghed og nærvær. Vi møder dem med gensidig respekt for alt det de kan og med de ressourcer de har hver især. Vores udgangspunkt er, at børn gør det så godt som de kan. Det er den voksnes opgave at hjælpe børnene med at tilegne sig hensigtsmæssige strategier, og justere tilgang og krav i forhold til den enkeltes aktuelle formåen.

  Vi arbejder med at skabe gode relationer og hjælpe barnet med at få en positiv fortælling. Vi vægter barnets sociale og personlige udvikling højt, da det er helt afgørende forudsætning for at barnet kan udvikle sig fagligt.

  I gruppeordningen møder vi alle børn med Low arousal tilgang – en pædagogik, der bygger på at ”ro smitter”. Det betyder at vi benytter os af en konflikt- og stressnedsættende pædagogisk tilgang. Den enkelte elev er altid i centrum.

 • Inkluderende praksis

  Vores inkluderende praksis handler om at skabe og udvikle passende fællesskaber for alle børn, idet vi erkender, at vores målgruppe har brug for noget forskelligt for at kunne udvikle sig så optimalt som muligt. Vi har mulighed for at samarbejde med den almene skole og det tilhørende fritidstilbud om at tilbyde eleverne i afdelingen andre og større fællesskaber, og samtidig arbejde med mindre og tilpassede fællesskaber inden for vores egen specialpædagogiske ramme.

  Vores arbejde med inklusion baseres på en løbende evaluering, både af gruppens trivsel som helhed og i forhold til individuelle hensyn, og sker i øvrigt i samarbejde med elev, forældre, skolen og fritidstilbuddet.

 • Personalet

  Syvstjerneskolens Gruppeordning er ansat lærere og pædagoger som er organiseret i selvstyrende teams, der har tilknyttet et bredt tværfagligt netværk af samarbejdsparter (psykologer, specialkonsulenter, talepædagoger, fysioterapeut, sundhedsplejerske mv.).

  Teamet har ansvaret for undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering.

  Pædagogerne varetager i øvrigt arbejdet i fritidsdelen som er tilknyttet de enkelte afdelinger, dette gælder også på skolefridage.

  Både lærere og pædagoger har funktion som kontaktperson i forældresamarbejdet, og både lærere og pædagoger arbejder sammen om afvikling af undervisningen - herunder social træning.

  Vi tilstræber en høj faglig kvalitet, hvorfor vi kontinuerligt arrangerer kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere og/eller individuelle kurser/videreuddannelse, i samråd med tilknyttede eksterne samarbejdspartnere som også forestår supervision og vejledning i samarbejde med afdelingsleder.

  Hver elev har en (elektronisk) udviklingsplan, hvor individuelle mål løbende justeres i henhold til nærmeste udviklingszone. Herudover arrangeres forældremøder, forældresamtaler, netværks - og samarbejdsmøder med relevante samarbejdspartnere efter behov.

  Gennem grundig planlægning skabes der ro og forudsigelighed, og det sikres, at den enkelte elevs behov tilgodeses. Planlægning er et middel til at organisere en pædagogisk proces, der samtidig muliggør en bevidst, kontinuerlig evaluering af arbejdet. Denne evaluering foregår bl.a. på teammøderne.

  Teamet omkring klassen har et ugentligt teammøde, som også bruges til supervision og sparring med diverse samarbejdsparter. For at give en større mulighed for at udvikle samarbejdet med den øvrige skole deltager lærere og pædagoger på møder og arrangementer, i relevante sammenhænge.

  Vores pædagogiske personale har desuden timer ind i almenskolens inklusionsteam, der arbejder med observation i klasserne og vejledning af teams, hvor der måtte være behov for dette.

Kontakt

Gruppeordningen hører under Syvstjerneskolens ledelse

Afdelingsleder: Dorthe Barsøe
Mail: doba@furesoe.dk 
Tlf: 7216 4121

Del: