Elever kan visiteres til et afklaringsforløb i Broen. Et afklaringsforløb i Broen har til formål, at afdække en elevs konkrete potentiale, primære udfordringer og behov for støtte, med henblik på at viderevisitere til et andet mere permanent skoletilbud eller på at eleven evt. kommer tilbage til sit nuværende skoletilbud. Elever i Broen er fortsat tilknyttet den nuværende skole under afklaringsforløbet. Eleven bliver formelt indskrevet på Syvstjerneskolen, da Broen er en afdeling under Syvstjerneskolens ledelse. Længden af forløbet vurderes jf. handleplan, som udarbejdes i samarbejde mellem forældre, nuværende skole og Broen.

 • Målgruppe/Mål

  Broen er et midlertidigt brobygningstilbud i Furesø kommune for de elever, der i løbet af et skoleår rammes af alvorlig mistrivsel, stress eller skolevægring og derfor vurderes til i en periode, at være bedst hjulpet i et mindre tilbud med stor specialpædagogisk viden.

  Broen kan betragtes som et afklaringsforløb, der har til hensigt at hjælpe eleverne tilbage i trivsel. Samtidig foretages en vurdering af hvilket skoletilbud der med udgangspunkt i elevens funktionsniveau, bedst mulig fremover, kan sikre trivsel og udvikling for den enkelte. Således kan tilbuddet i enkelte tilfælde også rumme skolestartere, hvor der er tvivl om den rette placering.

 • Pædagogisk tilgang

  Vores vigtigste grundværdier er: gensidig respekt, anerkendelse og tryghed.

  På Broen møder vi således alle børn og unge med et anerkendende børnesyn. Det er vigtigt for os at alle børn og unge føler tryghed og nærvær. Vi møder dem med gensidig respekt for alt det de kan og med de ressourcer de har hver især. Vores udgangspunkt er, at børn gør det så godt som de kan. Det er den voksnes opgave at hjælpe børnene med at tilegne sig hensigtsmæssige strategier, og justere tilgang og krav i forhold til den enkeltes aktuelle formåen.

  Vi arbejder med at skabe gode relationer og hjælpe barnet med at få en ny positiv fortælling. Vi vægter barnets sociale og personlige udvikling højt, da det er helt afgørende forudsætning for at barnet kan udvikle sig fagligt.

  På Broen møder vi alle børn med Low arousal tilgang – en pædagogik, der bygger på at ”ro smitter”. Det betyder at vi benytter os af en konflikt- og stressnedsættende pædagogisk tilgang. Den enkelte elev er altid i centrum.

  Efter en længere periode med mistrivsel prioriterer vi ro, struktur og genkendelighed. Glæden ved at gå i skole skal genfindes og vi vægter højt at eleverne også mødes af os, med glæde og motivation.

  Vi er meget optaget af børnenes strategier. Vi forsøger at tage barnets perspektiv og undersøger sammen med barnet hvad der er på spil. På denne måde kan vi bedre hjælpe med at målrette og finde de gode løsninger for alle.

 • Personalet

  Broens personale består pt. af 3 lærere, 2 pædagoger og 1 medhjælper samt en afdelingsleder/pædagogisk vejleder, som er organiseret i et selvstyrende team. Ledelsesmæssigt hører Broen under Syvstjerneskolen.

  Broens personale repræsenterer en bred faglig baggrund og teamet har mange års erfaring inden for både almen og specialområdet, som derfor sikrer et godt kendskab til den skolegang eleverne kender. 

  Personalet har solid viden og erfaring omkring autisme og ADHD-problematikker, og har i et vist omfang arbejdet med de tilgrænsende diagnoser/udfordringer.

  Vi vægter relations arbejdet meget højt og mener at relationer og god trivsel er grobund for faglig læring. Vi har ambitioner for vores elever og vil med vores brede faglige viden, gerne udvikle dem fagligt, socialt og personligt.

 • Procedure

  Eleven bliver visiteret til brobygningstilbuddet igennem det kommunale visitationsudvalg. En elev bliver som udgangspunkt visiteret til 12 mdr. inkl. opstart, forløb og brobygning til det valgte skoletilbud.

  Når en elev er blevet visiteret til tilbuddet, indkaldes til et overleveringsmøde. Vi bestræber os på at skabe en god relation til eleven, gerne inden opstart på Broen. Vi udarbejder derefter en handleplan for det forløb vi mener vil skabe en succesfuld proces hos den enkelte.

  Vi følger eleven ud i det nye eller tilbage til det tidligere tilbud, i det omfang det er muligt.

  I udslusningsproceduren udarbejdes en aktuel skolebeskrivelse til brug for modtagende skoletilbud. Denne beskrivelse sendes også til det tidligere tilbud, som information.

 • Samarbejde

  Eleven bliver visiteret til brobygningstilbuddet igennem det kommunale visitationsudvalg. En elev bliver som udgangspunkt visiteret til 12 mdr. inkl. opstart, forløb og brobygning til det valgte skoletilbud.

  Når en elev er blevet visiteret til tilbuddet, afholdes et samarbejdsmøde med elevens lærere og evt. pædagoger. Vi bestræber os på at skabe en god relation til eleven, gerne inden opstart på Broen. Vi udarbejder derefter en handleplan for det forløb vi mener vil skabe en succesfuld proces hos den enkelte.

  Vi følger eleven ud i det nye eller tilbage til det tidligere tilbud, i det omfang det er muligt.

  I udslusningsproceduren udarbejdes en aktuel skolebeskrivelse til brug for modtagende skoletilbud. Denne beskrivelse sendes også til det tidligere tilbud, som information.

 • Praktiske oplysninger

  Broen er normeret til 12-14 elever

  Adresse: Paltholmterrasserne 13A ,3520 Farum tlf. 72162480

  Vi følger Furesø Kommunes lukkedage.

  Ud over de kommunalt fastlagte lukkedag, kan der være hele eller delvise lukkedage på grund af kursus. Det vil blive meldt ud i god tid.

  Som udgangspunkt går eller cykler eleverne selv til skole, eller de transporteres af deres forældre. Hvis afstanden til tilbuddet er for stor, kan der enten tilbydes transport med bus eller et skolekort til offentlig transport.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

  Afdelingsleder: Pernille Merrild Tjørnlund ptj1@furesoe.dk tlf. 7216 5829 eller

  Afdelingsleder på Syvstjerneskolen: Dorthe Barsøe doba@furesoe.dk  tlf. 7216 4121

Kontakt

Broen

Paltholmterrasserne 13A
3520 Farum
tlf. 7216 2480

Afdelingsleder: Pernille Merrild Tjørnlund ptj1@furesoe.dk tlf. 7216 5829

 

Syvstjerneskolen

Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5555

Del: